X
GO

Regjistrimi i biznesit

Procedura e regjistrimit të biznesit është e shpejtë dhe lehtë, shërbimi I cili është falas në zyrën e regjistrimit të Biznesit në kuadër të komunës. Aktualisht 3,400 biznese Aktive të regjistruara në komunën e Gjakovës.

Zyra e biznesit në kuadër të komunës ofron shërbime për:

- Regjistrimin e bizneseve të reja

- Regjistrimin e ndryshimeve në biznes

- Kërkesat për mbyllje biznesesh

Aplikimi bëhet në zyrën komunale të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës ARBK.

Formularët për aplikim janë të ndryshëm në varësi të llojit të biznesit që qytetarët janë gatshëm për t'u regjistruar; zakonisht aplikohen për bizneset individuale (BI), Kompani me Përgjegjësi të

Kufizuara (KPK), dhe Shoqëri Aksionare (ShA). Procedura e regjistrimit të biznesit është e lehtë dhe ajo bëhet brenda një dite, ndërsa procedurat për regjistrimin e një KPK dhe ShA kërkojnë dy ditë.

Investitorët e huaj mund të zgjedhin në mes të disa llojeve të bashkëpunimit dhe partneriteteve për zhvillimin e biznesit në Republikën e Kosovës dhe të Gjakovës në veçanti.

Nëntë kategoritë e organizimit të biznesit të përcaktuara me ligj janë:

  1. Biznes individual - Me bizneset individuale, pronari ka përgjegjësi të pakufizuar për të gjitha borxhet e organizatës. Organizata ka një emër zyrtar ose përfshin mbiemrin e ligjshëm të pronarit, dhe kjo përfshin edhe shkurtesën "BI"

  2. Partneritet i përgjithshëm - Me partneritet të përgjithshëm të gjithë partnerët janë përgjegjës pa kufizime dhe me solidaritet për borxhet e organizatës. Organizata kolektive ka një emër që mund të përfshijë emrin e njërit prej partnerëve, duke vënë menjëherë pas saj akronimin "OP"

  3. Partneritet - Me partneritete, me përjashtim të partnerëve "të pakufizuara" (partnerë që janë përgjegjës pa kufizime dhe me solidaritet për borxhet e kompanisë) marrin pjesë edhe ortakët "e kufizuar" ose ata partnerë të cilët janë përgjegjës për detyrimet e shoqërisë deri në kufirin e vlerës së kontributeve të tyre në kapitalin themeltar. Partneriteti ka një emër, në të cilin mund të përfshihet emri i një ose më shumë partnerëve, duke vënë menjëherë pas tij akronimin "Sh.K.M".

  4. Kompani me Përgjegjësi - të Kufizuara (KPK) Kompanitë me Përgjegjësi të Kufizuara janë ato organizata të themeluara nga një ose më shumë themelues, të cilët janë përgjegjës vetëm për nivelin e kontributit të tyre dhe të të gjitha aseteve. Kompanitë me Përgjegjësi të Kufizuara ka një emër duke shënuar menjëherë pas tij akronimin "Sh.P.K".  ARBK mund të regjistrojë një kompani të përgjegjësive të kufizuara, pa nevojën për të siguruar prova për pagesën e kapitalit. 

  5. Kompanitë aksionare (Sh.A) - Kompanitë aksionare janë ato organizata kapitali i të cilave ndahet në aksione dhe aksionarët janë përgjegjës vetëm për nivelin e vlerës së kontributit të tyre. Organizata mund të themelohet dhe të ketë një ose më shumë aksionarë. Ka një emër prapa të cilit vihet akronimi "Sh.A.". Shuma e kapitalit themeltar të këtyre  organizatave është të paktën 10.000 euro.

  6. Kompani e huaj - Kompania e huaj është një organizatë biznesi dhe nga momenti i regjistrimit konsiderohet si degë në Kosovë që nuk ka identitetin e personit juridik. Pas regjistrimit ajo gëzon të gjitha të drejtat dhe detyrimet e përcaktuara në bazë të ligjit në fuqi. Pas emrit duhet të shkruhet "Dega në Kosovë" ("KOSOVA BRANCH")

  7. Ndërmarrjet shoqërore -  Ndërmarrje shoqërore do të thotë një person juridik shumica e aseteve dhe kapitali i të cilës janë në pronësi shoqërore. Këto ndërmarrje derisa të privatizohen janë të monitoruara dhe të regjistruara nga ana e Agjencisë Kosovare të Privatizimit në bazë të Ligjit Nr. 02 / L-123 për Shoqëritë Tregtare.

  8. Ndërmarrjet publike - Ndërmarrje publike është një ndërmarrje që kryen veprimtari të interesit të përgjithshëm, e cila është themeluar nga shteti. Ndërmarrja publike monitorohet nga Qeveria dhe është e organizuar si Shoqëri Aksionare në përputhje me ligjin në fuqi për Shoqëritë Tregtare. Të gjithë interesat pronësorë në një ndërmarrje publike do të përfaqësohen me aksione dhe të gjitha këto aksione duhet të jenë të regjistruara.

  9. Kooperativat bujqësore -  Kooperativa bujqësore është një shoqëri tregtare e krijuar nga personat fizikë ose juridikë prej ë cilëve të gjitha duhet të jenë bujq që kontribuojnë me pronën e tyre private në kapital të përbashkët. Kooperativa bujqësore është themeluar nga së paku pesë (5) fermerë që janë nënshkrues të detyrimeve. Kooperativa nuk mund të themelohet pa kapital dhe nuk mund të ekzistojë pa kapital. Kapitali ndahet në aksione të vlerës së njëjtë me një vlerë minimale prej 10 Euro. Drejtori nuk mund të jetë anëtar i kooperativës. Të gjitha këto mund të shihen në Ligjin Nr. 2003/9 për Kooperativat Bujqësore dhe Ligjin Nr. 03 / L-004 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Kooperativat Bujqësore Nr. 2003/9.

Në nivelin shtetëror, për asistencë të Investitorëve të interesuar, Kosova ka Agjencinë për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA) në kuadër të Ministrisë për Tregti dhe Industri e cila promovon dhe mbështet investimet, eksportin, turizmin, NVM-të dhe Zonat e Veçanta Ekonomike në Republikën e Kosovës.

Print

Theme picker