X
GO

Përfitime të iniciativave financiare

Tokat të cilat janë në pronësi publike me karakter ekonomik mund të ipen për shfrytëzim, vetëm me vendim të Kuvendit të Komunës, në bazë të ligjit për dhënie në shfrytëzim dhe këmbim të pronës komunale afatshkurtër(1-15) dhe afatgjatë (15-99).

Të gjitha pronat e komunës janë të publikuara në faqen zyrtare të komunës. Informacione mbi ndonjë parcelë mund të sigurohen në Drejtorinë për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë. Ndërsa pronat e ish ndërmarrjeve janë të publikuara në faqen zyrtare të Agjencisë Kosovare të Privatizimit(AKP).

Print

Theme picker