X
GO

Zakoni i pravilnici

ZAKON BR. 05 / L - 079 O STRATEŠKIM ULAGANJIMA U REPUBLICI KOSOVO - Ovaj zakon ima za cilj da promoviše, privuče i stvori uslove za realizaciju strateških investicija u Republici Kosovo, kao i da odredi administrativne procedure i kriterijume za procenu, izbor, primenu i nadzor strateških projekata kao i utvrđivanje postupaka za davanje na korišćenje imovine Republike Kosovo u svrhu sprovođenja projekata za strateška ulaganja.

ZAKON BR. 04 / L-220 ZA STRANE INVESTICIJE osiguravaju stranim investitorima da su njihove investicije zaštićene i tretirane fer u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima i praksom. Republika Kosovo ne može naštetiti bilo kakvim nerazumnim ili diskriminatorskim postupkom ili izostavljanjem aktivnosti, upravljanja, održavanja, korišćenja, uživanja ili uklanjanja strane investicione organizacije ili bilo koje druge investicije stranog investitora u Republici Kosovo.

Republika Kosovo postupa sa stranim investitorima isto bez obzira na osnovu državljanstva, porekla, prebivališta, mesta osnivanja ili kontrole preduzeća.

ZAKON BR. 04 / L-045 O JAVNOM PRIVATNOM PARTNERSTVU Odredbe ovog zakona uređuju javno-privatna partnerstva za pružanje javnih usluga i / ili javne infrastrukture u svim ekonomskim i socijalnim sektorima.

Davanje i primena jednog Javno-Privatnog Partnerstva zasniva se na principima jednakog tretmana, nediskriminacije, transparentnosti, proporcionalnosti, ekonomičnosti, efikasnosti, zaštite javnog interesa, slobodne konkurencije, pristupačne cene i održivosti.

Svrha ovog zakona je stvaranje pravnog okvira za javno-privatna partnerstva, uključujući procedure sklapanja javno-privatnog partnerstva, sadržaj i strukturu javno-privatnih partnerstava i institucionalnu strukturu odgovornu za upravljanje i razvoj javno-privatnog partnerstva u Republici. Kosovo.

Print
Tags:

Theme picker