X
GO

Stabilitet ekonomik

Bruto Produkti Vendor (BPV) ka shënuar rritje në vitin 2018 për 3.5%.  

Procedura e regjistrimit të biznesit është e shpejtë, e lehtë dhe shërbimi është falas. Për investimet e jashtme ekziston LIGJI NR. 04/L-220 PËR INVESTIMET E HUAJA, i cili u jep siguri investitorëve të huaj që investimet e tyre të mbrohen dhe të trajtohen në mënyrë të drejtë në pajtim me standardet dhe praktikat e pranuara ndërkombëtare. Si dhe LIGJI Nr. 04/L-045 PËR PARTNERITET PUBLIKO PRIVAT me Dispozitat e këtij ligji rregullojnë Partneritetet Publiko Private për ofrimin e shërbimeve publike dhe infrastrukturës publike në të gjithë sektorët ekonomik dhe shoqëror. Disa nga përfitimet kur investoni në Kosovë janë:

Print

Theme picker