X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

OJQ - BRO - NGO "Roma in Action"

Tjeter / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 51165608
 • 601757183
 • 2017
 • Emrah Cermjani
 • 3
 • 3
 • 0
 • 10
 • 8
 • 2
 • Misioni i Organizatës
 • Misioni i organizatës është të promovojë mundësi të barabarta për të gjithë të rinjtë dhe vecanerisht për të rinjët e komunitetit rom,ashkali dhe egjiptijan duke u ofruar atyre mbeshtetje për tu fuqizuar dhe të jenë pjesë aktive në shoqërinë kosovare .
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Për t’i përmbushur qëllimet e saj, organizata do të ndërmarrë, por nuk do të kufizohet vetëm në këto lloje të aktiviteteve: o Organizimi i tribunave të ndryshme/psikologjike dhe sociologjike ; o Mbajtja e emisioneve në media ; o Trainime të fëmijëve, rrethë kulturës dhe artit, dhe organizimi i programeve të ndryshme kulturo-artistike, me motive Rome ; o Organizimi I turnireve multi – etnike .

Dokumentet

No files uploaded