X
GO

Kula Astrit Tahsum Kryeziu

Breg Sarajeva - Velika Čaršija, Ul. Abedin Terbeši

Kula Astrit Tahsum Kryeziu
Kula  Astrit Tahsum Kryeziu se nalazi u kompleksu zvanom ”Breg Sarajeva”, u središtu “Velike Čaršije” izgrađen oko XVIII-XIX veka. Tokom osnivanja grada Đakovice nakon izgradnje nekoliko vitalnih objekata, započeta je izgradnja kompleksa ”Breg Sarajeva”, tokom XVII-XVIII veka. U ovom kompleksu su bile tri stare kule sa druge strane kule Tahsum Kryeziu, koje su uništene tokom ratova na Balkanu, 1910-1912. Uništene kule početno su imale ulogu fortifikacije, znači tamo su bili zabarikadirani albanski vojnici kako bi zaštitili grad, dok je kula Tahsum Bega služila kao porodična rezidencija.
Tokom posljednjeg rata 1999 godine, srpske snage su uništila Kulu Albehar Kryeziu, koja je bila na jugu kompleksa, i odigrala je ulogu osmatranja Saraja. Tokom ovog rata takođe je uništeno i Kula Iljaz Kryeziu, što znači da je od celog kompleksa Saraja ostala samo Kula Tahsum Bega.
Položaj i mesto gde je izgrađen ovaj objekt je doprinelo da bude vidljiv sa svih strana grada (zajedno sa Masdžidom Haduma), koja je bila komponovana i sa ostalim okolnim objektima kao što su: Kula Laz Bega, Saraji, Sahat Kule i dućani.
Etaža je prizemlje plus dva sprata. Gledajući osnovu, objekat je podeljen u dva objekta koja imaju istu simetriju.
Prizemlje ima pravougaoni oblik, gde na istoku i zapadu se proširuje osmo-ugaonim dodacima koji formiraju čardak, davajući impozantan izgled.  
Prizemlje je izgrađeno sa zidovima od kamena položeni i povezani na redovit način na celom perimetru objekta debljine 80 cm, gde postoje otvori za glavne i ekonomske ulaze i istovremeno nekoliko otvora za osvetljenje, sa malim masama i velikim ogradama,
Primarna funkcija u prizemlju je bila namenjena stanovanju, dok prolaskom vremenom njegova funkcija se promenila, tako da danas samo polovina zapadne kule se koristi u stambene svrhe, dok druga polovina se koristi kao skladište.
Prvi sprat je izgrađen od zidova od pečenih cigli, debljine 60 cm, raspoređenih na uredan način krečnim malterom gde ima mnogo otvora u spoljnim zidovima.
Unutrašnji prostor je podeljen zidovima od pečene cigle. Funkcija prvog sprata je namenjena za goste i spavanje, kao i za dnevni boravak.
Drugi sprat je izgrađen isto kao prvi sprat. Funkcija drugog sprata je namenjena za dnevni boravak i noćenje.
Konstrukcija međusprata je od drvenih greda sa podovima od dasaka. Krovna konstrukcija je izrađena od drveta, pokriven tradicionalnim crepom. Karakteristika krova je da se podržava na spoljne zidove, oslanja se na strehu napravljena cik cak, sa pečenim ciglama koje su veoma dekorativne.
Promatranjem fasade ove zgrade, nailazimo na mnoge ukrasne elemente, otvori vrata izrađena su sa masivni izrezbareni kamen koje završavaju sa polu-lukovima, prozori su takođe napravljeni pečenim ciglama sa polukružnim krajem.
Ova kula se smatra jednim od najimpozantnijim i najvećim kulama ne samo u Metohijskoj kotlini nego i van nje. Kako bi se zaštitili ovu zgradu, 2014 godine su obavljeni nekoliko konzervatorskih radova - obnove, na krovu zgrade i delomično na fasadi.

 

Period: Osmanski

Vek: XVIII - XIX

Pod privremenom zaštitom, Datum zaštite: Oktobar-2012

Print
Categories: Trashëgimia
Tags:

Theme picker