X
GO

THIRRJE PËR PROJEKT PROPOZIME TË NDËRMARRËSVE TË ARDHËSHËM - EU-CSPII

EU-CSP III Ad I
(English) The International Organization for Migration (IOM) is continuing implementing the EU-Community Stabilisation Programme III (EU-CSP III) project which is funded by the European Union and managed by the EU Office in Kosovo. EU-CSP III will provide financial and technical assistance for the start-up of new and the expansion of existing small businesses in particular businesses that will promote and strengthen the sustainable reintegration of returning non-majority communities. The EU-CSP III programme will also support community initiatives for wider community benefit working with community members and individual farmers and producers to explore opportunities for joint activity through creation and support to non-majority and inter-ethnic business associations. IOM EU-CSP III programme is pleased to ANNOUNCE THAT EU-CSP III IS NOW ACCEPTING BUSINESS PROPOSALS from aspiring and existing entrepreneurs, groups and associations for INDIVIDUAL OR COMMUNITY ENTERPRISE PROJECTS. EU-CSP III is keen to support ventures that are able to clearly demonstrate economic viability and sustainability and offer employment and income-generating opportunities. Interested applicants are encouraged to download (www.kosovo.iom.int) the application guidelines and forms or to visit the EU-CSP III local office in:  Pristina, str. Gjergj Balsha E-6/B-7, Arbëri III, tel: 038 249 040  Prizren, Regional Employment Center, tel 045 322 895  Pejë/Pec, Regional Emlpoyment Centre, tel: 045-322-891  Mitrovicë/a, str. Shemsi Ahmeti, tel: 045 322 901  Gjilan/Gnjilane, str. Medlin Albright # 32, tel: 045 322 894 For more information on how to apply and for assistance in developing business plans and to obtain detailed information, application forms and assistance on how to complete the form and explanation of the application process and guidelines. The deadline for submission of applications is on 19 February 2016 but interested applicants are highly encouraged to submit their applications as early as possible. II 

 

(Albanian) Organizata Ndërkombëtare për Migrim (IOM) po vazhdon me implementimin e projektit për Stabilizimin e Komuniteteve III (EU-CSP III), projekt i cili financohet nga BE dhe menaxhohet nga Zyra e BE-së në Kosovë. Programi EU-CSP III do të ofroj asistencë financiare dhe teknike për fillim të bizneseve të vogla apo zgjerim të atyre ekzistuese sidomos të atyre bizneseve që promovojnë dhe forcojnë reintegrimin e qëndrueshëm të anëtarëve të kthyer të komuniteteve jo-shumicë. Projekti EU-CSP III poashtu do të përkrah edhe iniciativat e komunitetit prej të cilave komuniteti do të ketë përfitim më të gjërë duke punuar me pjesëtarët e komunitetit dhe fermerëve individual dhe prodhuesëve për të eksploruar mundësite për aktivitete të përbashkëta përmes krijimit dhe mbështetjes së asociacianeve të biznesit të komuniteteve jo shumicë dhe ato ndrëtnike. Projekti i Bashkimit Evropian për Stabilizimin e Komuniteteve (EU-CSP III), SHPALL THIRRJEN PËR PROJEKT PROPOZIME të ndërmarrësve të ardhshëm dhe ekzistues si dhe të grupeve e asociacioneve PËR PROJEKTE INDIVIDUALE DHE TË KOMUNITETIT. EU-CSP III do të financojë bizneset që mund të dëshmojnë realizueshmëri dhe qëndrueshmëri ekonomike dhe që ofrojnë mundësi punësimi e krijim të të ardhurave. Për udhëzime dhe fletë-aplikacione aplikantët e interesuar inkurajohen të shkarkojnë (www.kosovo.iom.int) ose të vizitojnë zyrat lokale të EU-CSP III në:  Prishtinë, rr. Gjergj Balsha E-6/B-7, Arbëri III, tel: 038 249 040  Prizren, Qendra Rajonale për Punësim, tel: 045 322 895  Pejë, Qendra Rajonale për Punësim, tel: 045-322-891  Mitrovicë, rr.Shemsi Ahmeti, tel: 045 322 901  Gjilan, rr. Medlin Albright # 32, tel: 045 322 894 ku poashtu mund të merrni më shumë informata të hollësishme për procesin e aplikimit dhe zhvillim të biznes planeve, formularë për aplikim si dhe ndihmë se si duhet të bëhet plotësimi i formularëve si dhe informata tjera për procesin dhe udhëzimet e aplikimit. (Afati i fundit për dorëzim të aplikacioneve është 19 Shkurt 2016 por aplikantët inkurajohen që t’i dorëzojnë aplikacionet e tyre sa më parë). III

(Serbian) Medjunarodna Organizacija za Migraciju (IOM) nastavlja implementaciju Projekta za Stabilizaciju Zajednica III koji se finansira od strane Evropske Unije i koji je vođen od strane Koncelarije EU na Kosovu. EU-CSP III će pružiti finansijsku i tehničku pomoć za započinjanje novih ili proširenje postojećih malih i srednjih preduzeća, posebno preduzeća koja promovišu i jačaju održivu reintegraciju manjinskih povratnika. EU-CSP III projekat će podržati i lokalne iniciajtive od koje će korist imati šira zajednica kroz rad sa članovima zajednica i individualnim poljoprivrednicima i proizvođačima istražavajući mogućnosti za zajedničko delovanje kroz stvaranje i podršku nevećinskih i međuetničkih poslovnih udruženja. Projekat Evropske Unije za Stabilizaciju Zajednica III (EU-CSP III), OBJAVLJUJE POZIV ZA POSLOVNE PREDLOGE budućih i postojećih privrednika, grupa i asocijacija ZA INDIVIDUALNE I GRUPNE PREDUZETNIČKE PROJEKTE. EU-CSP III će finansirati projekte koji jasno podržavaju dugoročnu ekonomsku održivost, stvaranje radnih mesta i mogućnost ostvarivanja prihoda. Za uputstva i obrazce za prijavljivanje posetite IOM veb-stranicu (www.kosovo.iom.int) i u lokalnim kancelarijama EU-CSP III u:  Pristini, ul. Ðerđ Baljša E-6/B-7, Dragodan III, tel: 038 249 040  Prizren, Regionalni Centar za Zaposlavanje, tel: 045 322 895  Peci, Regionalni Centar za Zaposlavanje, tel: 039 434-380, 045-322-891  Mitrovici, ul. Shemsi Ahmeti, tel: 045 322 901  Gnjilane, ul. Medlin Albright # 32, tel: 045 322 894 gde možete dobiti detaljnije informacije za: proces prijavljivanja i način pisanja vaših poslovnih predloga, formulare za apliciranje i savete za popunjavanje formulara kao i dodatne informacije i uputstva vezane za proces apliciranja. Krajni rok za predaju zahteva je 19 Februar 2016 ali se podnosiocima preporučuje da predaju aplikacije što je ranije moguće. IV 

 

(Turkish) Uluslararası Göçmen Teşkilatı (IOM), Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve AB Kosova Bürosu tarafından yönetilen AB Topluluk İstikrar Programını III (EU-CSP III) uygulamaya devam ediyor. EU- CSP III yeni bir başlangıç için veya mevcut küçük ve orta ölçekli işletmelerin genişlemesi için mali ve teknik yardım sağlayacaktır, özellikle etnik azınlık geri dönenlerin sürdürülebilir ve yeniden entegrasyonu işletmeler teşvik edecek. EU CSP III ayni zamanda topluluk girişimlerine destekte bulunucaktir ve topluluk daha geniş gelir sağlamak için topluluk uyeleriyle ve bireysel çiftçiler ve űreticiler ile birlikte çalişarak etnik ve azinlik topluluklar için çalişma dernklerine destek imkani yaratacaktir Uluslararası Göçmen Teşkilatı (IOM), Avrupa Birliği’nin İstikrar Topluluğu Projesi III (EU- CSP III), istekli ve mevcut girişimcilere, gruplar ve derneklere BİREYSEL VE TOPLULUK BAĞIŞLARI için EU-CSP’NİN İŞ TEKLİFLERİ İÇİN BİR ÇAĞRI BAŞLATTIĞINI duyurmaktadır. EU-CSP III açıkça uzun vadeli ekonomik canlılık ve sürdürülebilirlik, istihdam yaratma ve gelir getirici fırsatları olan projeleri desteklemek için isteklidir. Talimatlari ve ilgili haber ve formları IOM genel web sitesi olan (www.kosovo.iom.int) ve daha fazla bilgi ve iş teklifleri, ek bilgi formu, başvuru süreci ile ilgili talimatlar, başvuru formları ve önerileri yazılı bir şekilde alabilmek icin EU CSP III yerel merkezi:  Pristina, cd. Gjergj Balsha E-6/B-7, Arbëri III, tel: 038 249 040  Prizren, Bölgesel İstihdam Merkezi, tel: 045 322 895  Ipek, Bölgesel İstihdam Merkezi, tel: 045-322-891  Mitrovica, cd, Shemsi Ahmeti, tel: 045 322 901  Gjilan (cd. Medlin Albright # 32, tel: 045 322 894 ziyaret edebilirsiniz. Başvuruların erkenden yapılması rica olunur ve son başvuru tarihi 19 Şubat 2016’dir. III (Romane) E Internacionaluni Organizacia vash Migripe (IOM) lugyarla e implementipeya e proyektesko vash Stabilizipe e Komunitetyengo III (EU-CSP III),proyekto kova financiringyola kotar e EU thay menajingyola kotar o Ofiso e EU ani Kosova. O Programi EU-CSP III si te pasherele financiyuni thay tehnikuni asistencia vash o starti e tikne biznisyengo vay olengo egzistipyuno buhlipe , buderi odole biznisyengo kola promovinena thay zoralo kerena o stabiluno riintegripe e irande som jenengo e minoritarune komunitetyengo. O Proyekto EU-CSP III ayekha si te del phiko ini o iniciative e komunitetesko kolestar o komuniteti si te ovelole may buhle vijaipya keripea buti e individualune som jenencar e komunitetyengo, juvlengo thay produkteryengo vash te studirinen o shaipya vash beraberune aktivitetyengo upral kreiripe thay deipe phiko e biznisyenge asociacienge e minoritarune komuniteteyengo thay odola mashkarthemutnengo. Projekto e Evropaka Uniaka vash Stabilizipe e Komunitetyengo (EU-CSP III), JANGLARLA O KHARIPE VASH PROYEKT PROPOZIPYA vah o ekgzistyune thay avutne biznisya sar ini e grupyenge odola e asociacienge VASH INDIVUDUALUNO THAY KOMUNITETYENGE PROYEKTYA. EU-CSP III si te financinel o biznisya kola shay te ispatinen o realizyuno thay stabiluno ekonomikuno anglipe thay kola pasharna shaipe e leipe pe buti e bukyarnengo vay kreiripe o lovesko vijaipe. Vash o instrukciye thay o lil-aplikaciya o interesyune aplikantyenge propozingyola te vizitinen uebfaqen e IOM-it(www.kosovo.iom.int)s sar ini o lokalune ofisyenge e EU-CSP III ano:  Pristina, drom. Gjergj Balsha E-6/B-7, Arbëri III, tel: 038 249 040  Prizren, Regionaluno Centro vash e Buti, tel: 045 322 895  Pekya, Regionaluno Centro vash e Buti, tel: 045-322-891  Mitrovica, drom. Shemsi Ahmeti, tel: 045 322 901  Gilana, drom. Medlin Albright # 32, tel: 045 322 894 kote ini shay lena may horyune informacie vash o procesi e aplikipesko thay evolviripe e biznis planyengo, formularya vash aplikipe sar ini ashutipe se sar manglape te phergyon o formularya sar ini yavera informipya vash o procesi thay instrukcie e aplikipesko. (Agoruno rok vash deipe vasteya e aplikaciengo si 19 Februaro 2016, numa e aplikandyenge propozingyola kay pere aplikacie te den vasteya so may angle).

Print
Categories: Ngjarje
Tags:

Theme picker