Kontakt

Informata kontaktuese rreth Organeve të Administratës Komunale


Kabineti i Kryetares së Komunës
Tel. 0390 330 183 / 038 200 44 001

Zyra për marrëdhënie me publikun
Tel. 0390 321 312

Drejtoria e Administratës së Përgjithëshme
Tel. 0390 330 133 / 038 200 44 003

Udhëheqësi i Sektorit të Gjendjes Civile
0390 325 042 / 038 200 44 038

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale
Tel. 0390 322 270 / 038 200 44 043

Drejtoria për Punë Inspektuese
Tel. 0390 330 178

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport
Tel. 0390 322 591

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural
Tel. 0390 330 188 / 038 200 44 008

Drejtoria Buxhet dhe Financa
Tel. 0390 330 074 / 038 200 44 016

Sektori i Tatimit në Pronë
Tel. 038 200 44 034 / 038 44 035

Drejtoria për Shërbime Publike
Tel. 0390 320 050 / 038 200 44 046

Drejtoria për Ubranizëm dhe Planifikim
Tel. 0390 320 070 / 038 200 44 010

Sektori i Urbanizmit
Tel. 0390 325 059 / 038 200 44 012

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë
Tel. 0390 321 504 / 038 200 44 013

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim
Tel. 0390 330 002

Drejtoria për Arsim
Tel. 0390 326 258 / 038 200 44006

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik
Tel. 0390 320 282

Sektori i Biznesit
Tel.  0390 326 132 / 038 200 44 040

Zyra Komunale për Komunitete
Tel. 0390 330 054