Register
Aplikimi për anëtarësim në Gjakova Portal

Account Registration

*Shënim: Anëtarësimi në këtë faqe interneti është për banorët e komunës së Gjakovës. Nëse jeni banorë i regjistruar në komunën e Gjakovës ju mund të aplikoni për anëtarësim në Gjakova Portal. Që llogaria juaj të aprovohet ju duhet të jepni të dhëna të sakta. Pasi keni kryer me sukses regjistrimin, zyrtarët kompetent do të njoftohen për shqyrtim të llogarisë. Nëse verifikohen që të dhënat tuaja janë të sakta atëherë llogaria juaj autorizohet dhe ju do të merrni njoftimin me email për qasjes tuaj në Gjakova Portal. Të gjitha fushat e shënuara me një yll janë të nevojshme. - (Shënim: - Regjistrimi mund të zgjasë disa sekonda. Sapo të klikoni butonin Regjistrohu, ju lutem prisni derisa sistemi përgjigjet.)

Enter a first name
Enter a Last Name
Personal Number
Enter a telephone number
Place/Village name
Enter the street part of the address (eg. 123 Main Street)
Enter a valid Email address
Provide a Display Name
Enter a username. It must be at least five characters long alphanumeric value
Enter your password
Re-Enter the password to confirm you typed it correctly
Choose your preferred locale.

English NameNative Name